Visitatie

Iedere woningcorporatie moet een keer in de 4 jaar een maatschappelijke visitatie uit laten voeren. Tijdens zo’n visitatie bekijkt een onafhankelijk bureau onze maatschappelijke prestaties. In 2018 voerde Ecorys voor ons de visitatie uit.

Wooninc. kreeg de volgende cijfers:

  •    Presteren naar opgaven en ambities: 7,2
  •    Presteren volgens belanghebbenden: 7.7
  •    Presteren naar vermogen: 7,4
  •    Presteren ten aanzien van Governance: 7,7

Seniorenhuisvester
De visitatiecommissie vindt dat Wooninc. haar missie waarmaakt. We worden gezien als seniorenhuisvester en hebben specialistisch kennis en ervaring op dit gebied. Dat geldt ook voor de huisvesting van de primaire doelgroep en van kwetsbare doelgroepen. Minstens zo belangrijk: onze belanghebbenden delen deze mening.

Speerpunten
De visitatiecommissie ziet dat wij ons inspannen voor onze speerpunten. Bijvoorbeeld de manier waarop wij om zijn gegaan met de hybride scheiding, en de voortrekkersrol die we nemen bij de huisvesting van ouderen in Eindhoven en de regio. Ook de inzet van flexwoningen en het huisvesten van statushouders zijn positieve voorbeelden.

Zakelijke relaties
Vier jaar geleden was de belangrijkste bemerking van de visitatiecommissie dat de invloed van belanghebbenden op ons beleid verbeterd moest worden. Dat hebben we goed opgepakt. Op bestuurlijk niveau is geïnvesteerd in het verbeteren van zakelijke relaties. Dit is door onze belanghebbenden erg gewaardeerd.

Governance
Wooninc. vindt governance en compliance belangrijk en heeft het goed op orde. Zo oordeelt de visitatiecommissie, net als de Autoriteit woningcorporaties dat eind 2017 deed. Wat ze ook goed vinden is dat we veel aandacht besteden aan in- en externe legitimering en verantwoording. Met andere woorden, we vertellen wat we doen en waarom we het doen.

Afhandeling klachten
Het belangrijkste aandachtspunt uit de visitatie is de ontevredenheid van met name de huurdersvertegenwoordiging (SHW) over de klachtenafhandeling. Hier zijn we meteen mee aan de slag gegaan. We hebben de procedure rondom klachtenafhandeling aangescherpt. Het management bespreekt iedere week eventuele klachten en deze worden ook meteen in behandeling genomen. En naar tevredenheid, want klachten leiden bijna nooit tot geschillen bij de geschillencommissie.

Kortom, we hebben het positieve oordeel van de vorige visitatie vastgehouden en op onderdelen zelfs verbeterd. We presteren maatschappelijk goed. En daar zijn we trots op!

Bekijk het volledige visitatierapport (pdf) en de reactie van ons bestuur (pdf) hierop.