Bestuur en toezicht

Wij doen er alles aan om onze maatschappelijke taak goed te vervullen. Daarbij vinden we het belangrijk om uitgedaagd en geprikkeld te worden. Wij hebben daarom niet alleen een raad van commissarissen, maar ook een raad van advies. Daarnaast overleggen we regelmatig met onze huurdersvertegenwoordiging, Stichting Huurdersplatform Wooninc. Zoals elke woningcorporatie laten we elke 4 jaar een visitatie uitvoeren. Tijdens zo’n visitatie kijkt een onafhankelijk onderzoeksbureau hoe Wooninc. maatschappelijk presteert.

Governancecode Woningcorporaties
Wooninc. is een woningcorporatie met duidelijke maatschappelijke strategie. Wij hechten dan ook belang aan het integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het maatschappelijk presteren. Hiermee waarborgen wij de maatschappelijk bestemming van ons vermogen. Wij onderschrijven de principes van de Governancecode Woningcorporaties. Deze code bevat bepalingen voor integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid  en risicobeheersing bij woningcorporaties.

Toezichtvisie
Professioneel bestuur en adequaat intern toezicht vormen de basisvoorwaarden voor het goed functioneren van een corporatie en voor het vertrouwen van de maatschappij in toegelaten instellingen. In de toezichtvisie leggen bestuur en raad van commissarissen vast hoe zij samen invulling geven aan het maatschappelijk functioneren en presteren van Wooninc. en de organisatie.

De Autoriteit woningcorporaties
In de Woningwet staat dat de Autoriteit woningcorporaties kritisch kijkt naar het handelen van alle woningcorporaties. De Autoriteit woningcorporaties ziet toe op de integriteit van het beleid en het beheer van woningcorporaties. Bij het toezicht op de integriteit gaat het om het voorkomen van fraude met het vermogen van woningcorporaties. Verder is het toezicht op de integriteit gericht op het tegengaan van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders en leden van de raad van toezicht van woningcorporaties.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Onder de Autoriteit valt het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen (anoniem) een melding doen over de schending van de integriteit (fraude, zelfverrijking) door hun woningcorporatie. Met iedereen bedoelen we burgers, huurders, werknemers en interne toezichthouders van woningcorporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen.

Het meldpunt is niet bedoeld voor meldingen over het algemeen functioneren van woningcorporaties en voor klachten over de bejegening door een medewerker of over beleid, de huur(verhoging) of onderhoud van de woning of wijk. Heeft u zo’n melding? Neem dan direct contact met ons.

Integriteitstraining en klokkenluidersregeling
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers elkaar en het bestuur kunnen aanspreken op mogelijk niet-integer gedrag. Onze klokkenluidersregeling beschermt medewerkers die aan de bel trekken als ze denken dat iets niet integer is.

Integriteit draait om naar eer en geweten handelen. Maar vooral ook over transparantie. Voor een organisatie met zo’n grote maatschappelijke taak als de onze is dat heel belangrijk. Net als de meeste bedrijven hebben wij een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Om te zorgen dat onze integriteitsregels meer gaan leven, organiseren we integriteitstrainingen. Aan de hand van verschillende dilemma’s discussiëren medewerkers tijdens zo’n training over integriteit in hun dagelijks werk.