Gemeente en Eindhovense woningbouwcorporaties zetten alles op alles om woonvoorraad te vergroten

De woningnood in Eindhoven is immens. Om dit maatschappelijke probleem aan te pakken verwachten de gemeente en 4 Eindhovense woningcorporaties de komende 5 jaar ruim 4047 betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Daarnaast is er onder andere extra focus op doorstroming, het verduurzamen van de woningvoorraad en het bieden van ondersteuning bij energie-armoede. Dit hebben de corporaties, gemeente Eindhoven en de huurdersvertegenwoordiging vastgelegd in de Prestatieafspraken 2022.
Opplussen woningaantallen en bestaande voorraad

Met de gezamenlijke investeringsagenda richten de gemeente en de woningcorporaties zich op het vergroten van de sociale woningvoorraad (huur en koop), versnellen van de woningproductie en het realiseren van extra tijdelijke woningen. Waar in 2021 de gewenste 600 woningen per jaar nog niet werden gehaald, wordt dit jaar de afgesproken productie wel verzilverd en toegewerkt naar gemiddeld 725 woningen per jaar, wat voortkomt uit het behoefte-onderzoek. De corporaties voegen de komende 5 jaar 4047 sociale (huur en koop) woningen toe. Daarnaast spelen zij bij de woningbouwproductie in op de doelgroep middeninkomens die momenteel tussen wal en schip valt. Ook is er aandacht voor nieuwe woonconcepten, -initiatieven en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Voorbeelden hiervan zijn: woningsplitsing, de standaard sociale huurwoning (Woonst), de hospitaregeling, het project ‘onder de pannen’ en woonvoorzieningen voor de maatschappelijke opvang.

Aanpak energiearmoede

De gemeente trekt € 2,3 miljoen uit voor de bestrijding van energie-armoede. Dit wordt o.a. besteed aan vouchers voor inwoners die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast is maatwerk mogelijk in de gemeentelijke lasten. Ook de woningcorporaties bieden maatwerkoplossingen voor hun huurders en leveren extra energieboxen. De gemeente en de woningcorporaties roepen inwoners die in de knel dreigen te komen op zich te melden bij Werkplaats Financiën XL en/of hun woningcorporatie.

Klantencentrum senioren en doorstroming

Senioren zijn een belangrijke doelgroep in de prestatieafspraken. Naast Wooninc. sluiten dit jaar ook Woonbedrijf en ‘thuis zich aan bij het klantencentrum SeniorenPunt. Doel van dit klantencentrum is senioren nog beter helpen bij hun zoektocht naar een passende woning. Zij kunnen nu bij één punt terecht voor het totale aanbod levensloopbestendige woningen. Daarnaast wordt ingezet op de doorstroming van deze doelgroep, zodat er ruimte komt voor andere doelgroepen. Zo krijgt de senior die in een (grote) gezinswoning woont voorrang op een seniorenwoning.

 Verduurzaming

De gemeente en de woningcorporaties hebben in 2018 gezamenlijk een duurzaamheidspact gesloten. De verduurzaming van de bestaande voorraad is ook in 2022 een belangrijk thema. Diverse acties staan op de rol. Er wordt verder geïnvesteerd in een gasloze woningvoorraad en in diverse buurten starten woningcorporaties met de eerste renovaties. Daarnaast wordt onderzocht of corporaties onderling woningvoorraad kunnen uitruilen om zo efficiënt te verduurzamen. Dit in opvolging na een succesvolle uitruil van woningen tussen ‘thuis en Wooninc.